ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy | Japan Aviation Academy

Japan Aviation Academy

โรงเรียนการบินญี่ปุ่น คือ เครือโรงเรียนเอกชน ขนาดใหญ่ที่มีประวัติก่อตั้งยาวนานมาถึง 92 ปี แล้ว และปัจจุบันได้ขยายไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 3 เมือง โดยมีสาขาหลักอยู่ทั้งหมด 4 สาขา ประกอบไปด้วย

1. วิทยาเขต ยามานาชิ จังหวัดยามานาชิ  2. วิทยาเขตสนามบินโนโต (ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองโอเมะ โตเกียว)

3.วิทยาเขตสนามบินชินชิโตเซะ จังหวัดฮอกไกโด  4.วิทยาเขตโตเกียว(การศึกษานอกระบบ)

และในปัจจุบันเพื่อปรับตัวเข้ากับยุคโลกาภิวัฒน์ ทางโรงเรียนจึงต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนนานาชาติ จึงได้เริ่มมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าเรียนในระดับ มัธยมปลายที่โรงเรียนการบินญี่ปุ่น  จากหลายๆ ประเทศทั่วโลก ยกตัวอย่าง เช่น จีน เกาหลี บราซิล รัสเซีย มองโกเลีย ตองกา เวียดนาม ไนจีเรีย มาลี ยูเครน ฯลฯ และตั้งแต่ปี 2551 ทางโรงเรียน ได้เริ่มมอบทุนให้แก่ นักเรียนจากประเทศไทย เพื่อเป็นการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ครบรอบ 125 ปี โดยในปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติที่รับทุนการศึกษาและเรียนอยู่ที่โรงเรียน การบินญี่ปุ่นเป็นจำนวนทั้งหมดประมาณ 1 ใน 6 ของนักเรียนทั้งหมด